15/07/2024

Komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

0

Niniejsza informacja dotyczy:

 1. właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 1. właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”, na których prowadzona jest:
  a) działalność oświatowa,
  b) działalność przeciwpożarowa,
  c) działalność administracji publicznej,
  d) działalność kulturalna,
  e) działalność sportowa,
  f) działalność jednostek gospodarki komunalnej,
  g) działalność w zakresie ochrony zdrowia.

Obecna umowa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Bestwina obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. będzie obowiązywała nowa umowa, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego dla zadania ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK na terenie Gminy Bestwina w roku 2024”.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) w1aéciciele nieruchomości pożłobionych na terenie Gminy Bestwina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, włączeni do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 18 września 2023 r. złożyć Wójtowi Gminy Bestwina pisemne oświadczenie o wy1aczeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gmino. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminna jednostkę organizacyjna lub przedsiębiorcę, z którym zawarł’; umowa oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa w sprawie zamówienia publicznego, tj. od dnia 1 stycznia 2024 r.

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights