21/06/2024

LXV Sesja Rady Gminy Bestwina – plan budżetu na rok 2024

W świątecznej atmosferze radni gminy Bestwina zebrani w dniu 18 grudnia podejmowali szereg uchwał, z których najważniejsze były te w sprawie budżetu na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zanim jednak zrealizowano stosowne punkty porządku obrad, głos zabrał wójt Artur Beniowski, składający sprawozdanie z okresu międzysesyjnego:

1. Prace Urzędu i Rady Gminy w ostatnim czasie były zdeterminowane przygotowaniem budżetu na kolejny rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.

2. 3 listopada w Bielskim Centrum Kultury odbyła się gala Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. J. Londzina. Z gminy Bestwina nominowano panią sołtys Marię Maroszek.

3. Szkoła Podstawowa w Kaniowie im. Tadeusza Kościuszki otrzymała sztandar. Uroczystość nadania miała miejsce 10 listopada.

4. Zakończył się cykl zebrań wiejskich we wszystkich czterech sołectwach.

5. Realizowane są inwestycje drogowe – przebudowa ulic Pszczelarskiej, Dworskiej i Jodłowej.

6. Kończy się budowa sali gimnastycznej przy szkole w Janowicach, następują ostatnie odbiory techniczne.

7. Trwa realizacja projektu kanalizacji przysiółka Ochmanowiec w Kaniowie.

8. Gmina Bestwina wprowadza Karty Użytkownika PSZOK, można je odbierać w Urzędzie Gminy od 18 grudnia.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

  1. Zmiany Uchwały Nr L/362/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;
  2. Zmiany Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023;
  3. Zmiany uchwały o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Bestwina;
  4. Przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+;
  5. Przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bestwina na lata 2023-2038
  6. Przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;
  8. Budżetu Gminy Bestwina na rok 2024.

Radni uchwalili plan budżetu na rok 2023 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Głosowanie poprzedzono odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a także  Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska. Wydane opinie są pozytywne.

Plan dochodów budżetu Gminy Bestwina: 76 567 520,00 zł.,

W tym:

1. dochody bieżące w wysokości 66 700 520,00 zł.,
2. dochody majątkowe w wysokości 9 867 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Bestwina: 82 434 690,00 zł.,

W tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 64 722 509,00 zł.,
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 712 181,00 zł.

Kwotę planowanego deficytu ustalono na 5 867 170,00 zł.

Mieszkańcy powinni mieć na uwadze, że do budżetu na bieżąco wprowadzane będą korekty, a wiele zależeć będzie od otrzymanych środków zewnętrznych. Według zapowiedzi wójta Artura Beniowskiego, po jesiennym kryzysie związanym z przekroczonymi wartościami mikroorganizmów w wodzie pitnej należy się liczyć ze zwiększonymi wydatkami na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W trakcie swojego wystąpienia wójt poinformował, że rozstrzygnięto konkurs na kierownika SP ZOZ w Bestwinie. Został wybrany na to stanowisko lekarz Marcin Bielarz. Pełnienie obowiązków rozpocznie od stycznia.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzenia dla mieszkańców złożyli wójt gminy Bestwina Artur Beniowski i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik. W sesji uczestniczyli sołtysi i radny powiatu bielskiego Łukasz Pasierbek.

Sławomir Lewczak

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights