21/06/2024

Ogłoszenie o naborze wniosków o preferencyjny zakup węgla na potrzeby gospodarstw domowych w ramach sprzedaży końcowej

0

Wójt Gminy Bestwina na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) zmienionej Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 877) ogłasza nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla kamiennego) na potrzeby gospodarstw domowych w ramach sprzedaży końcowej.

Nabór realizowany będzie od dnia 22 maja 2023 r. do 14 lipca 2023 r. lub do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Wnioski złożone poza wskazanym terminem nie będą rozpatrywane.

Wnioski można składać z wykorzystaniem udostępnionego formularza w podanym wyżej terminie w następujący sposób:

– w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie (decyduje data złożenia),

– w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu). Należy załączyć wypełniony formularz wniosku (skan lub druk wypełniony elektronicznie). Wnioski w innej formie nie będą rozpatrywane.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia, aż do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Złożenie wniosku jest wiążące i zapewnia możliwość zakupu węgla tylko i wyłącznie w przypadku jego dostępności, czego w chwili składania wniosku nie gwarantuje się.

Opis procedury w sprawie preferencyjnego zakupu węgla

Wniosek może złożyć wyłącznie osoba spełniająca kryteria określone w Ustawie, tj. uprawniona do otrzymania dodatku węglowego. Nie obowiązuje limit ilości paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego.

Zaleca się, aby wniosek składany był przez tego samego członka gospodarstwa domowego, który otrzymał dodatek węglowy, co znacząco ułatwi i przyspieszy weryfikację wniosku.

Złożony wniosek jest weryfikowany pod kątem spełnienia wymogu uprawnienia do otrzymania dodatku węglowego, w tym czy dokonano wypłaty dodatku węglowego lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek, a w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jeżeli wniosek będzie zawierał błędy lub będzie wymagał wyjaśnień, Wnioskodawca zostanie wezwany drogą telefoniczną lub mailową do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni od zawiadomienia, ale nie później niż do 21 lipca 2023 r.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zweryfikowane pozytywnie, zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną lub mailową, zgodnie ze wskazaniem we wniosku i zaproszeni do opłacenia zamówienia przelewem na konto bankowe.

Dane do przelewu:

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice – Bestwina
nr 32 8453 0002 0000 1720 2000 0110

Płatność w innej formie nie będzie akceptowana.

Opłatę należy wnieść w terminie do 3 dni roboczych od informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku, ale nie później niż 26 lipca 2023 r. Brak opłaty we wskazanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z zakupu.

Cena węgla została ustalona na kwotę 1 650,00 zł brutto za 1 tonę.

 Ilość węgla dostępna do zakupu w ramach sprzedaży końcowej wynosi:

 Ekogroszek Karlik (kopalnia KWK Piast – Ziemowit ruch Wola) – 2,28 tony

Retopal ekogroszek (kopalnia KWK Piast – Ziemowit ruch Piast) – 6,72 tony

Orzech (kopalnia KWK Row ruch Rydułtowy) – 1,5 tony

 Łączna ilość węgla do sprzedaży końcowej wynosi 10,5 tony.

Fakturę za zakup paliwa stałego można odebrać w Urzędzie Gminy w Bestwinie w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Urzędu, ale nie wcześniej niż 2 dni robocze po dniu, w którym dokonano wpłaty.

Po opłaceniu zamówienia Wnioskodawca może oczekiwać na kontakt telefoniczny przedstawiciela składu węgla – firmy Cyroń Sp. z o.o., z którym ustali szczegóły odbioru, lub udać się na skład węgla zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Górniczej 55 celem odbioru zamówionego węgla. Nieodebranie zamówionego węgla w terminie 21 dni kalendarzowych od wniesienia opłaty będzie traktowane jako rezygnacja z zakupu, a wniesiona opłata zostanie zwrócona niezwłocznie na rachunek bankowy nadawcy. Analogicznie postąpimy w przypadku nieodebrania węgla do 31 lipca 2023.

Gmina Bestwina nie pokrywa kosztów transportu zamówionego węgla ze składu do gospodarstwa domowego. Odbiór można realizować własnym transportem – w takiej sytuacji skład nie pobiera od Wnioskodawcy żadnych dodatkowych opłat za załadunek czy obsługę. Skład będzie również świadczył dodatkową usługę transportu i/lub workowania dla zainteresowanych mieszkańców, za którą będzie pobierał uzgodnioną z Wnioskodawcą opłatę.

Wszelkie dokumenty określające jakość i pochodzenie węgla, po jego zamówieniu na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków, będą udostępnione do wglądu każdemu Wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Bestwina.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prowadzonego naboru wniosków, ich weryfikacji i zakupu węgla prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Bestwina pod numerem telefonu 32 215 77 07 lub na adres mailowy wegiel@bestwina.pl.

Źródło: bestwina.pl
Obraz Ben Scherjon z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights