21/05/2024

Obraz TomaszSupel z Pixabay

Wójt Gminy Bestwina informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Bestwina, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Bestwinie.
Numer telefonu pracownika obsługującego ww. wnioskiw – 32 2157710 (p. Beata Dmochowska)

Więcj informacji na temmat wyliczenia limitu zwrotu na stronie Ministerstwa Rolnictwa – Zwrot podatku akcyzowego

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec i kóz oraz oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1) oryginały faktur Vat, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec i kóz, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.

3) w przypadku posiadacza koni – oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni.

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) zwanego dalej „RODO”, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bestwina reprezentowana przez Wójta, z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 111, 43-512 Bestwina, tel. (32) 215 77 00, e-mail: info@bestwina.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@bestwina.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego Ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2022 poz. 846). Następnie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, tj. podmioty świadczące określone usługi na rzecz Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, a po jego osiągnięciu przez obowiązkowy okres archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa.

6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights