15/07/2024

Konsultacje Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

0

Obraz Steve Buissinne z Pixabay

Informujemy, iż rozpoczęto prace nad „Programem współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003ro działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu wpływającego na zakres współpracy Gminy Bestwina z sektorem pozarządowym w kolejnym roku.

Założeniem w pracach nad przyszłorocznym Programem jest oparcie się na Programie współpracy obowiązującym w roku 2023. Program na rok 2023 dostępny jest na stronie internetowej www.bestwina.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza : „Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r”.

Wypełniony formularz można dostarczyć:

– drogą mailową na adres: sport@bestwina.pl,  

– osobiście do Urzędu Gminy w Bestwinie (dziennik podawczy),

Termin zgłaszania propozycji do Programu Współpracy upływa z dniem : 28 lipca 2023r.  

Po zebraniu i analizie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Programu współpracy na 2024 rok, który poddany będzie konsultacjom zgodnie z uchwałą Nr XLIV/210/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Więcej informacji

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights