28/05/2024

Najważniejszymi punktami sesji Rady Gminy w dniu 29 maja było udzielenie wójtowi gminy Bestwina wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022. Zanim jednak do tego doszło, radni podjęli szereg uchwał, jak również debatowali nad raportem o stanie gminy. Obowiązek przedstawienia Radzie Gminy tego raportu wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, dokument obejmuje podsumowanie działalności wójta gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację strategii, programów oraz uchwał. Omawiając raport, wójt Artur Beniowski zachęcił do zapoznania się z jego działami, podał najważniejsze dane liczbowe, zaprezentował ponadto zrealizowane inwestycje. Raport można w prosty sposób pobrać ze strony internetowej bestwina.pl. Ze strony radnych wójtowi zostało udzielone wotum zaufania.

Jeśli chodzi o wykonanie budżetu, zgodnie z raportem o stanie gminy dochody 70 860 993,86 zł, tj. 91,4% planu po zmianach, natomiast wydatki wynosiły 73 934 154,83 zł, tj. 87,5% planu po zmianach. Po uzyskaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i komisji stałych Rady Gminy, radni udzielili wójtowi absolutorium, sam wójt natomiast podziękował Radzie Gminy, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za współpracę i zrozumienie. Gratulacje w imieniu radnych złożył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, a w imieniu radnych powiatowych – radny powiatu bielskiego Jan Stanclik.

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym: 1. Trwa realizacja trzech projektów drogowych: przebudowa i modernizacja ul. Sportowej, ul. Granicznej i ul. Mirowskiej. 2. W trakcie budowy jest sala sportowa przy szkole w Janowicach. 3. 29 maja zostały otwarte oferty na budowę kanalizacji w rejonie tzw. Ochmanowca w Kaniowie, w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Zostało złożone dziewięć ofert, najniższa opiewa na kwotę 5 mln 900 tys. zł. 4. Kończy się projekt w ramach programu „Dostępna Szkoła”. 5. Na placu zabaw w Bestwinie trwa wymiana nawierzchni. 6. Wójt brał udział w gminnym Dniu Strażaka, XVI Janowickim Rajdzie Rowerowym i w innych wydarzeniach na terenie gminy Bestwina.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:

 1. Zmiany Uchwały Nr L/362/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;
 2. Zmiany Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023;
 3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2022 rok;
 4. Nadania imienia Szkole Podstawowej w Bestwince, ul. Dworkowa 3;
 5. Sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr LV/387/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 marca 2023r. dot. ustanowienia służebności gruntowej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bestwina, położoną w Bestwinie przy ul. Krakowskiej;
 6. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2022 za okres od 2021-2022;
 7. Ustanowienia pomnika przyrody;
 8. Zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina;
 9. Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bestwina do realizacji projektu partnerskiego pn. “Twoja Energia z OZE w gminach partnerskich Wilamowice i Bestwina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027;
 10. Udzielenia Wójtowi Gminy Bestwina wotum zaufania;
 11. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2022 rok;
 12. Rozpatrzenia petycji z dnia 14 marca 2023 r.;
 13. Rozpatrzenia skargi z dnia 4.04.2023 r. złożonej przez Pana Jacka K., w sprawie naruszenia przepisów §23 Statutu Gminy Bestwina (skarga uznana za bezzasadną).

Szkoła podstawowa w Bestwince otrzyma imię pochodzącego z tej miejscowości pięściarza Zbigniewa Pietrzykowskiego, trzykrotnego medalisty olimpijskiego. Na sesji obecna była dyrektor ZSP w Bestwince, Renata Cichowska – Gaździak.

Zgodnie z życzeniem radnych podajemy szczegóły dotyczące zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina. Wprowadzone zmiany dotyczą §10. Otrzymuje on brzmienie:

1. Właściciele nieruchomości niemający możliwości odprowadzenia nieczystości ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej mają obowiązek, za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników instalacji przydomowych oczyszczalni.

2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody, określonej według wskazania licznika poboru wody lub norm zużycia wody, ujętych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, w sposób wykluczający zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Dopuszcza się zmniejszenie częstotliwości wywozów, określonych w ust. 2, w przypadku gdy właściciel nieruchomości udokumentuje, iż w ciągu trzech miesięcy zużył mniej wody niż wynosi pojemność posiadanego zbiornika bezodpływowego.

4. Opróżnianie osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków powinno odbywać się z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights