15/07/2024

Ucieczka z miejsca zdarzenia

0

Kierowca, który podejmie taką decyzję, może narazić się na znacznie poważniejsze problemy natury prawnej i finansowej. Nie dość, że będziesz traktowany jak kierowca, który kierował pod wpływem alkoholu, dodatkowo za zaistniałe szkody w mieniu będzie obciążony za ich wyrównanie przez firmę ubezpieczeniową.

Niestety, niektórzy kierowcy po zdarzeniu drogowym decydują się na ucieczkę. Jest to wyjście najgorsze z możliwych. Sprawca odpowiada nie tylko za wykroczenia, ale także za przestępstwo. W dużej mierze zależy to, od jakich obrażeń dozna osoba uczestnicząca w zdarzeniu.
Kierowca, który oddalił się z miejsca zdarzenia,  podlega surowszej odpowiedzialności. Jest traktowany na równi z kierowcą, który jechał w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego. Za spowodowanie wypadku drogowego,  w którym inna osoba odniosła ciężkie obrażenia,  grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli następstwem wypadku jest śmierć do 8 lat pozbawienia wolności. W tym ostatnim przypadku, gdy kierowca oddali się z miejsca zdarzenia,  Sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok może zostać podany do publicznej wiadomości.
Dodatkowo sprawca- uciekinier poniesie konsekwencje finansowe. Szkody będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Firmy ubezpieczeniowe pokrywają wszystkie koszty wyrządzonych szkód, a następnie w 100% domagają się zwrotu wypłaconych kwot od sprawcy-uciekiniera (tzw. regres). Wszystkie polisy OC zawierają wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa, jeśli szkody są związane z faktem, że ubezpieczony spowodował stratę, będąc pod wpływem alkoholu,  bądź gdy oddali się z miejsca zdarzenia.
W określonych zdarzeniach istnieje możliwość zatrzymania prawa jazdy i wydania orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów.

Obowiązki nałożone na kierującego pojazdem podczas wypadku drogowego określa artykuł 44 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, według którego:

Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3. niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4. podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję;
2. nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
3. pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się — niezwłocznie powrócić na to miejsce.
Jeżeli w zdarzeniu nie ma osób zabitych, rannych oraz nie została uszkodzona infrastruktura drogowa, oraz nie mamy wątpliwości co do winy sprawcy, trzeźwości oraz posiadanych uprawnień, strony mogą dojść do porozumienia we własnym zakresie, bez konieczności wzywania Policji.

Źródło: KMP Bielsko-Biała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights