25/05/2024

Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

0

Wójt Gminy Bestwina ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.

Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018r. poz. 393) oraz Regulaminu Komisji Konkursowej opracowany przez komisję konkursową powołaną Uchwałą Nr LIX/416/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego dotyczy konkurs:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie
  ul. Szkolna 6
  43-512 Bestwina
 2. Zasady udostępniania materiałów informacyjnych:
  Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie zapoznać można się w siedzibie SPZOZ w Bestwinie oraz sekretariacie Urzędu Gminy w Bestwinie, w terminie do dnia 24 listopada 2023 roku.
 3. Stanowisko objęte konkursem:
  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.
 4. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem muszą spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 ze zm.) tj.:
  a) posiadać wykształcenie wyższe;
  b) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
  c) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
  d) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa popełnione umyślnie.
 5. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
  c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu;
  d) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
  e) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata na stanowisko objęte konkursem;
  f) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
  g) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenie prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. ❑ ochronie danych osobowych wg załączonego wzoru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bestwinie lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Bestwinie) na adres:
Urząd Gminy w Bestwinie
Ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie” wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e- mail kandydata na stanowisko objęte konkursem.
Oferty należy składać do dnia 24 listopada 2023r. do godz. 13:00.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Bestwinie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Dodatkowe informacje:
  a) postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana uchwałą nr LIX/416/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 24 sierpnia 2023 roku;
  b) kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata na stanowisko objęte konkursem, a na prośbę Komisji Konkursowej kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentów oryginalnych;
  c) rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonych kandydatur odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111, przewidywany termin – do 15 grudnia 2023 roku;
  d) o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie;
  e) informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bestwinie www.bip.bestwina.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111 i SPZOZ w Bestwinie, ul. Szkolna 6;
  f) kandydaci biorący udział w procedurze konkursowej w ciągu 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu;

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights