15/07/2024

LX Sesja Rady Gminy Bestwina – Jubileusz gminnej orkiestry dętej, Maria Maroszek kandydatką do Nagrody Starosty Bielskiego

Zbliżający się jubileusz 25-lecia Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie jest dla członków tejże orkiestry wielkim i ważnym wydarzeniem. 18 września prezes Michał Senecki wspólnie z Małgorzatą Jagiełką przybyli na salę obrad Urzędu Gminy, by wręczyć zaproszenia radnym odbywającym kolejną sesję. Uroczystości jubileuszowe odbędą się 24 października w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. Nie tylko muzycy pojawili się na sesji: Delegacja OSP Bestwina w składzie Dariusz Orłowski (prezes), Krzysztof Kłoda (zastępca naczelnika) oraz Ilona Łuszczak (skarbnik) poprosiła o rozważenie przejęcia przez gminę budynku OSP. Sprawa będzie poddana pod dyskusję na komisji. Z kolei dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Marzena Kozak zaprosiła zgromadzonych do obejrzenia lokalu bibliotecznej filii w Kaniowie, którą przeniesiono z dawnego domu gromadzkiego do byłego ośrodka zdrowia.

Wójt Artur Beniowski w swoim wystąpieniu podsumował okres międzysesyjny obejmujący praktycznie całe wakacje:
1. Do użytkowania po remoncie zostały oddane ulice Sportowa, Graniczna i Mirowska.
2. W trakcie realizacji projektu wykonawczego jest kanalizacja w Kaniowie, w obszarze ujęcia wody pitnej.
3. Gmina jest przygotowana do złożenia wniosku na duży projekt kanalizacji – południowa część Bestwiny i Janowice. Wniosku nie będzie można złożyć w całości, zatem przygotowywane są odpowiednie wycinki z terenu.
4. Kończy się budowa sali gimnastycznej w Janowicach, jak również trwa projekt rozbudowy janowickiej szkoły.
5. Gmina oczekuje na oficjalne wyniki naborów w ramach programu „Polski Ład”.
6. Ogłoszony został przetarg na przebudowę ul. Starowiejskiej w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a także przetarg na oświetlenie bieżni na stadionie LKS Bestwina.
7. W ramach „Polskiego Ładu” na ochronę zabytków otrzymano dofinansowanie na dwa projekty: Urząd Gminy w Bestwinie i parafia w Kaniowie.
8. W okresie wakacyjnym odbyło się wiele imprez plenerowych i sportowych, dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane liczne formy wypoczynku, w czym partycypował Urząd Gminy Bestwina. Wójt podziękował wszystkim zaangażowanym osobom.
9. Wpłynęło pismo od Starosty Bielskiego z prośbą o nominowanie kandydata do Nagrody im. ks. Józefa Londzina – radni podczas sesji po krótkiej dyskusji zgodzili się, by tegoroczną kandydatką była sołtys Bestwiny, pani Maria Maroszek.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:

  1. Zmiany Uchwały Nr L/362/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;
  2. Zmiany Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023;
  3. Uchylenia Uchwały Nr LVIII/410/2023 Rady Gminy Bestwina w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wspólnej realizacji projektu „Dbam o Siebie” – ZaJaki.pl;
  4. Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Bestwina;
  5. Określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina;
  6. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;
  7. Określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bestwina.

Przy rozpatrywaniu uchwały w sprawie opłat za nieczystości radni w głosowaniu odrzucili proponowaną stawkę 120 zł. zł brutto za 1 m³ nieczystości z osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.  Ostatecznie stawki kształtują się następująco:

70 zł brutto za 1 m³ nieczystości pochodzących ze zbiorników bezodpływowych

100 zł brutto za 1 m³ nieczystości z osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dyskusji w ramach wniosków i zapytań radnych i rad sołeckich wójt m.in. odpowiadał na pytania i wątpliwości dotyczące funkcjonowania przewozów autobusowych „Komunikacji Beskidzkiej”. Poinformował o stałym monitorowaniu przepustowości autobusów i uruchomieniu pojazdu przegubowego, jak również o kontakcie wójta gminy z dyrektorem przedsiębiorstwa transportowego. Artur Beniowski poprosił ponadto o składanie ewentualnych reklamacji do „Komunikacji Beskidzkiej” czy też do Urzędu Gminy, z podaniem przystanku i godziny, o której nastąpiło zdarzenie. Całą wypowiedź wójta zainteresowani mogą obejrzeć w internetowej transmisji z sesji.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights