21/05/2024

LXII Sesja Rady Gminy Bestwina – Nagrody i awanse w oświacie

Obchodzony w październiku Dzień Edukacji Narodowej wiąże się z przyznawaniem nagród i wyróżnień dla pracowników oświaty, jak również z promocją nauczycieli na kolejne stopnie awansu zawodowego. Nie inaczej było w Bestwinie. Na sesji w dniu 30 października wójt Artur Beniowski wraz z radnymi złożyli życzenia tym, którzy na co dzień dbają o wykształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Nagrody Wójta są wyrazem docenienia dyrektorów czy też pedagogów, a wręczone akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego motywują do kolejnych osiągnięć. W gminie Bestwina szkoły pracują bardzo dobrze; świadczą o tym sukcesy edukacyjne, organizowane wydarzenia, kolejne jubileusze i współpraca między placówką a rodzicami.

Nagrody Wójta otrzymały Panie: Agata Szypuła (dyrektor ZSP Kaniów), Renata Cichowska-Gaździak (dyrektor ZSP Bestwinka), Magdalena Jasińska (ZSP Kaniów), Jolanta Kuczyńska (ZSP Janowice), Anna Tomaszczyk (ZSP Bestwinka), Lilla Czernek (ZSP Bestwina).

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymały Panie: Katarzyna Krzak, Magdalena Kraus, Justyna Juraszek, Ewelina Kraus-Furczyk, Dorota Suchy, Marta Nikiel, Justyna Małojło, Magdalena Jonkisz, Judyta Żak-Malarz.

Wójt Artur Beniowski złożył sprawozdanie z okresu międzysesyjnego: 1. Trwa projektowanie kanalizacji w rejonie „Ochmanowca” w Kaniowie. 2. Po sesji nadzwyczajnej został ogłoszony przetarg na modernizację ul. Jodłowej, Pszczelarskiej i Dworskiej. 3. Z programu „Polski Ład” gmina otrzymała dofinansowanie na inwestycje drogowe i rekreacyjno – sportowe (jest to wstępna promesa). 4. Rozpoczął się remont ul. Starowiejskiej, na który pozyskano środki z tzw. funduszu ochrony dróg rolnych. 5. Na ukończeniu jest budowa sali gimnastycznej w Janowicach. 6. Odbyła się uroczystość jubileuszu 25-lecia Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, rozegrano Memoriał Ryszarda Krausa, w GOK zorganizowano spotkanie zdobywców Korony Gór Polski.

W sprawie problemów przydatności wody z sieci wodociągowej, wójt zasadniczo powtórzył wypowiedź z zebrania wiejskiego w Kaniowie w dniu 27.10. Wójt wyraził wątpliwość, czy na pewno  komunikaty i decyzje do nich dołączone są zawsze zredagowane poprawnie, w pewnych kwestiach jeden dokument przeczy drugiemu i wprowadza niepotrzebne zamieszanie. Kombest zlecił badania wody firmie zewnętrznej, która przeprowadzi niezależne badania wyjaśniające wątpliwości mieszkańców i stan wody. O ich wynikach będzie informowało przedsiębiorstwo na swojej stronie internetowej, pojawią się  one także na stronie Urzędu Gminy.

Wójt zaprosił radnych i mieszkańców na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które w tym roku odbędą się w Bestwinie. Zachęcił także do udziału w gali wręczenia Nagród Starosty Bielskiego – z gminy Bestwina nominowana jest pani Maria Maroszek.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:

 1. Zmiany Uchwały Nr L/362/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;
 2. Zmiany Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023;
 3. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej;
 4. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2024 roku;
 5. Określenia na 2024 rok stawek podatku od środków transportowych;
 6. Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Bestwina;
 7. Wyrażenia zgody na dalszy najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bestwina;
 8. Nadania nazwy drodze publicznej położonej w miejscowości Kaniów;
 9. Przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina;
 10. Ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;
 11. Wyboru ławników na kadencję od 2024 do 2027 r.

Na ławnika do Sądu Rejonowego w Pszczynie do orzekania w sprawach rodzinnych radni w drodze głosowania tajnego wybrali panią Ewelinę Sadowską-Jankowiak. Droga w rejonie Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie będzie nosić nazwę „Nad Białką”. Zgodnie z posiadanymi przez wójta informacjami rozpoczynają się prace projektowe nad budową mostu na rzece Białej. W przyszłości skomunikowanie lotniska z drogą DK-1 pozwoli na odciążenie gminy od ruchu samochodów ciężarowych.

Sławomir Lewczak

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights