25/05/2024

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Bestwina, która odbędzie się dnia 18 września 2023 roku o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/362/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;
2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023;
3) Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/410/2023 Rady Gminy Bestwina w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wspólnej realizacji projektu “Dbam o Siebie” – ZaJaki.pl;
4) Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Bestwina;
5) Uchwała w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina;
6) Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

5. Informacje bieżące.
6. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights