26/05/2024

Z zebrania wiejskiego w Kaniowie – jakość wody, inwestycje, nowy dzielnicowy

Kwestia jakości i przydatności do użytkowania wody z sieci wodociągowej zaopatrywanej przez stację uzdatniania w Kaniowie była jednym z głównych tematów zebrania w dniu 27 października. Na tym spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Kaniów wójt Artur Beniowski i prezes PK Kombest Wacław Waliczek odnieśli się zarówno do komunikatów Sanepidu, jak i informacji pojawiających się na portalach społecznościowych. Wójt poprosił, aby nie mylić wyników badania próbek wody w Kaniowie z sytuacją z gminy Wilkowice, w której została wykryta bakteria E. Coli (niektóre media połączyły to w jedno). W naszym przypadku chodzi o stwierdzenie wartości parametru wskaźnikowego ogólnej liczby mikroorganizmów przekraczające 300 jtk/ml w 22ºC. Wszelkie informacje i dyspozycje w tym zakresie wydaje Państwowy Inspektor Sanitarny dla powiatu bielskiego, nie należy więc wierzyć obiegowym opiniom.

Według wypowiedzi wójta, przekroczone zostały wspomniane wyżej normy dotyczące mikroorganizmów, aczkolwiek są one w Polsce dość surowe, w państwach europejskich norma to nawet 500 jednostek. „Kombest” według wytycznych sanepidowskich powinien uporać się z problemem do 3 listopada. Woda nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, przy bezpośrednim użyciu należy ją według zalecenia przegotować. Mieszkańcy nie są informowani alertami RCB, gdyż za to odpowiadają organy zarządzania kryzysowego przy staroście lub wojewodzie; nie ma również konieczności podstawiania beczkowozów. Urząd Gminy przy podawaniu informacji na oficjalnych kanałach informacyjnych musi ograniczyć się do podawania „suchych” komunikatów – mieszkańcy są proszeni do śledzenia ich na bieżąco.

Będąc przy głosie wójt przedstawił najważniejsze zadania inwestycyjne w sołectwie Kaniów, w tym także te, o których mowa była na poprzednim zebraniu wiejskim: 1. Wykonanie chodnika na ul. Ludowej będzie uzależnione od projektowania kanalizacji na „Ochmanowcu” w Kaniowie, niemniej na sesji w dniu 30 października radni podejmą uchwałę o przeznaczeniu środków budżetowych na projekt wspomnianego chodnika. 2. Został zrealizowany remont ul. Mirowskiej – koszt całkowity inwestycji to ok. 3 mln zł., w tym ponad 95% pozyskano z zewnętrznych źródeł finansowania (program „Polski Ład”). 3. Ogłoszono przetarg na remont ul. Dworskiej. 4. Budynek szkoły podstawowej został dostosowany do wymogów osób z niepełnosprawnościami w ramach programu „Dostępna Szkoła”. 5. Wykonano projekt przebudowy ul. Witosa od stacji kolejowej do skrzyżowania przy sklepie „Lewiatan” ; projekt przewiduje przebudowę drogi wraz z podbudową, budowę chodnika. Potencjalny koszt inwestycji to ok. 11 mln zł. Jest to droga powiatowa, projekt został wykonany i sfinansowany przez Urząd Gminy. 6. Na ukończeniu jest dokumentacja oświetleniowa części ul. Myśliwskiej i Dankowickiej od skrzyżowania z ul. Łabędzią w kierunku torów kolejowych. 7. Gmina otrzymała wstępną promesę na rozbudowę i budowę nowych obiektów sportowo – rekreacyjnych. Chodzi szczególnie o budowę sztucznego boiska w Kaniowie, modernizację parku wiejskiego, obiektów w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych (w tym roku zainstalowano tam oświetlenie na boisku). 8. Na projekt kanalizacji „Ochmanowca” i jego realizację pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego blisko 5 mln zł., wkład własny gminy to niespełna 2 mln 300 tys. zł. Trwają uzgodnienia z firmą projektową, wykonanie musi być zrealizowane w roku 2024. Mapy będą dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy. 9. Na ul. Torowej i Nad Łękawką położono nakładki asfaltowe (drogi zniszczone w wyniku robót kolejowych), do naprawienia jest ul. Żwirowa. 10. Naprawiono nawierzchnię ul. ks. A. Wieczorka. 11. Została poprawiona widoczność na ostrym zakręcie ul. Łabędziej. 12. Według harmonogramu remontowane będą drogi gminne, dotyczy to również ul. Furczyka wnioskowanej do naprawy na zebraniu wiejskim. 13. Wyremontowano pobocze ul. Grobel Borowa, trwają prace na ul. Kóski i ul. Łabędziej. 14. Zostało przebudowane zejście z chodnika na przejście dla pieszych w rejonie kościoła.

Interesujące sprawozdanie złożył ponadto sołtys Kaniowa Marek Pękala. Oprócz standardowych obowiązków związanych z obecnością na sesjach i komisjach Rady Gminy oraz posiedzeniach Rady Sołeckiej sołtys aktywnie włączał się w życie społeczne gminy, reprezentując Kaniów na uroczystościach państwowych i kościelnych, imprezach plenerowych, sportowych itd. Sam organizował różnorakie wydarzenia, w tym „Mikołajki” i wizytę uczniów w Parku Techniki Lotniczej. Spotykał się z Policją, z Zarządem Dróg Powiatowych, z przedstawicielami PG SILESIA, z firmami remontującymi tory kolejowe, prowadził rozmowy z posłami na Sejm RP, monitorował postęp prowadzonych prac inwestycyjnych. Marek Pękala złożył serdeczne podziękowana za starania zmierzające do pozyskania przez szkołę sztandaru, za udział w dożynkach gminnych, w Janowickich Sianokosach i wszystkich innych inicjatywach.

W zebraniu wiejskim uczestniczyło 51 mieszkańców, którzy w toku dyskusji złożyli różnorodne wnioski, dotyczące w głównej mierze infrastruktury drogowej, chodników, miejsc parkingowych, robót wodno-melioracyjnych, punktów świetlnych, przejść dla pieszych itd. Mieszkańcy nie przestraszyli się padającego deszczu i bardzo aktywnie włączali się w przebieg spotkania. Przybyli także radni gminy Bestwina i powiatu bielskiego, reprezentanci kół, stowarzyszeń, klubów, instytucji oświatowych i kulturalnych. Przywitany został nowy dzielnicowy dla sołectw Kaniów i Bestwinka – jest nim asp. szt. Krzysztof Jarczok, który odpowiadał zadawane pytania, zachęcił do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do kontaktu telefonicznego i bezpośredniego – dyżury w biurze sołtysa w czwartek co drugi tydzień od 12 października od 15.00 do 16.00. Tel.: 727032562.

Sławomir Lewczak

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights